top of page
Logo MiniMazk Knokke_DEF.jpg

BS miniMAKZ

Piers de Raveschootlaan 54

8300 Knokke

050/60.45.89

directie@bsminimakz.be

foto 1 schooldag 1.jpg
foto 2 schooldag 1.jpg
GO 30 jaar.jpg
logo school.png

BS miniMAKZ is een kleinschalige school gelegen op een groot domein en omgeven door veel groen.

Wij zijn van het idee 'een goed gewortelde boom kan krachtig en ten volle groeien!'

Op onze campus groei je uit van mini tot MAKZi.

De wortels ontstaan in onze crèche, verder kan je blijven groeien doorheen onze kleuterschool, basisschool om dan uiteindelijk na onze secundaire opleiding volgroeid te zijn.

De miniMAKZ is een school die kinderen MAKZimaal opvoedt tot een uniek individu rekening houdend met zijn/haar talent.

Er wordt gestreefd naar een totale ontplooiing van elk kind door MAKZimale aandacht te schenken aan:

foto 3 schooldag 1.jpg
foto 5 schooldag 1.jpg
mens.png

Druk op icoon voor website GO

logo impact.jpg

Druk op icoon voor website scholengroep Impact.

Ons pedagogisch project

 

 

De algemene grondslag

 

Het PPGO is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen. Het PPGO is een referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds.

Basisbeginselen

 

Met het PPGO wil het GO! elk individu kansen bieden op een optimale ontwikkeling; een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering, maar gedifferentieerd is naar ieders talent en competenties. Hierbij krijgen de leerlingen aangepaste pedagogisch-didactische begeleiding. Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na: de verwerving van kennis en inzicht, de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes, met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving. Iedere mens is uniek. 

 

In dit kader – het streven naar kansengelijkheid en het waarborgen van een maximale ontplooiing van capaciteiten – stelt het GO! alles in het werk opdat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt volgens zijn talenten en interesses. M.a.w. het GO! tracht een maximale vooruitgang (d.i. leerwinst) te realiseren bij zijn leerlingen. De leerling is niet alleen een individu, maar ook een gemeenschapswezen. 

 

Steunende op die totale vorming zullen de jongeren het doel en de zin van hun handelen leren inzien en zich ten opzichte van zichzelf en van het maatschappelijk gebeuren met kritisch inzicht kunnen opstellen; ze zullen van jongs af leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen.

 

Het GO! voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, wereldsolidariteit, verdraagzaamheid en brede belangstelling voor het culturele gebeuren hier en elders.

 

Het PPGO staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en het beoogt de vorming van vrije mensen, die:

 

  • een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat steunt op authenticiteit en integriteit;

  • een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening;
  • mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist kunnen vertolken;
  • bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren;
  • getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en ethische bewogenheid;
  • zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: opkomen voor de eerbiediging van de Rechten van de Mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen;
  • de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe huldigen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.

 

Neutraliteit naar actief pluralisme

 

Het GO! is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: de eerbiediging van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. ‘Neutraal’ wordt door de grondwetgever niet opgevat als ‘waardevrij’ of ‘vrijblijvend’. Het GO! is niet gebonden aan een levensbeschouwelijke ‘richting’. Het is evenmin verbonden met een ideologische groep.

 

Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het GO! en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.

 

Het GO! beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het GO! dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.

 

foto 4 schooldag 1.jpg
foto 7 schooldag 1.jpg
bottom of page